علامت تجاری

اظهارنامه 403482
170120
شماره ثبت
1389/1/7
تاریخ ثبت
تصویر چهار مثلث قرمز که یک شش ضلعی را ترسیم میکند بصورتیکه در وسط آن حرف Z نمایانگر است طبق نمونه
5 : ترکیبات دارویی، و ...