هم آفريني

علامت تجاری هم آفريني

اظهارنامه 139650140001052597
287882
شماره ثبت
1396/7/11
تاریخ ثبت
کلمات هم آفرینی به فارسی به صورت فانتزی به رنگهای نارنجی و سبزآبی طبق نمونه
35 : ارزیابی کسب و کار،
38 : خدمات اپراتوری تلفن همراه اعتباری،