146034
شماره ثبت
1387/7/15
تاریخ ثبت
کلمات درناز DOR NAZ بفارسی و لاتین طبق نمونه
6 : قوطی حلبی،
21 : بطری،
31 : غذای حیوانات خانگی، دانه های گیاهان،
35 : صادرات،
39 : بسته بندی کالاها، توزیع،
40 : چاپ، و ...