كميفلوكس  Chemiflox

علامت تجاری كميفلوكس Chemiflox

اظهارنامه 139550140001023329
266398
شماره ثبت
1395/4/14
تاریخ ثبت
عبارت کمیفلوکس به فارسی و CHEMIFLOX به لاتین . متقاضی نسبت به هریک از کلمات فلوکس و کمی به فارسی و لاتین حق استفاده انحصاری ندارد.
5 : دارو،
35 : صادرات،