سالمين

علامت تجاری سالمين

اظهارنامه 492732
67813
شماره ثبت
1370/9/12
تاریخ ثبت
کلمه سالمین بفارسی طبق نمونه.
30 : شکلات ها، کلوچه،