علامت تجاری

اظهارنامه 492550
197742
شماره ثبت
1391/7/11
تاریخ ثبت
تصویر دایره ای در وسط و دستهایی که بصورت بازوهای قرمز رنگ دور دایره طبق نمونه.
35 : تبلیغات،
36 : حمایتهای مالی،
41 : برگزاری نمایشگاههای فرهنگی یا آموزشی، برگزاری مسابقات علمی یا تفریحی، و ...