دي-گس  D - GAS

علامت تجاری دي-گس D - GAS

اظهارنامه 459321
186050
شماره ثبت
1390/8/7
تاریخ ثبت
کلمه دی-گس D - GAS به فارسی و لاتین طبق نمونه. متقاضی نسبت به هریک ازکلمات بتنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
5 : داروها برای مصرف انسانی، مکملهای غذایی با مقاصد طبی، کپسول برای مصارف داروئی، و ...