آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲ 995820

آگهی تغییرات

مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (شرکت سهامی عام)


طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور و با توجه به حکم شماره xxx۲/xxx/۹۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین باستناد وکالتنامه شماره xxx۰ مورخ ۲۵/۳/۸۸ شرکت کارگزاری صبا تامین، آقای سید هاشم طباطبایی بنمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمد قاسم جلیلی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/۹۲ شدند و آقایان محسن انتظاری هروی و علی علی نژاد خباز کماکان بترتیب بسمت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره ابقاء شدند و آقای محمد قاسم جلیلی (خارج از اعضاء) کماکان بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
مشاهده اطلاعات کامل شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان