آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام بشماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ 9917164

آگهی تغییرات

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)


بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۶/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۹/۹/۹۰ بانک ملی ایران شعبه جلالیه پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه دارویی سبحان

اشخاص

عنوان