آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳ 990496

آگهی تغییرات

هواپیمایی پارس میکا کیش (بامسئوليت محدود)


باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای جواد سلماسی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر کشتکار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیف اله مرادی (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل، آقایان حمیدرضا نایبی و سید حسین کاشی بسمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء آقایان جواد سلماسی و حمیدرضا نایبی و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
مشاهده اطلاعات کامل شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان