آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳

آگهی تغییرات

پتروشیمی امیر کبیر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: غلامعلی کیانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود مجیب به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت صنعتی نوید زرشیمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن شمس بیرانوند به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سید ضیاءالدین نورالدینی فرد به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت مدیره و حمید وفائی به کدملیxxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرمالی جهانگیر علی عبدی زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی شرکت همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
137672
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای محمود مجیب
آقای مصطفی امید قائمی
آقای جهانگیر علی عبدی زاده
غلامعلی کیانی
سید ضیا الدین نورالدینی
حمید وفایی
آقای محسن شمس بیرانوند