آگهی تصمیمات شرکت راهسازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰ 9836008

آگهی تغییرات

راه سازی ایران (شرکت سهامی خاص)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص‌آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میرحسن سیدپور‌اسماعیل‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سالار کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا بهروان به کدملی xxxxxxxxx۰ و صبا سید پوراسماعیل‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ ابراهیم کرگانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌رضا بهروان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و میرحسن سیدپوراسماعیل‌زاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت‌مدیره مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت راه سازی ایران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره میرحسن سیدپور اسماعیل زاد
اطلاعات بیشتر درباره پرویز مخصوص آبکنار
اطلاعات بیشتر درباره سالار کرگانی
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا بهروان
اطلاعات بیشتر درباره ابراهیم کرگانی
اطلاعات بیشتر درباره صبا سیدپور اسماعیل زاد