آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ 980047

آگهی تغییرات

انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران (شرکت سهامی خاص)


باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی ملک به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محسن علیاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمدرضا آقایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی سید عبداله احسانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی حسین افشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها بروات و سفته ها و سایر اوراق با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ـ۴ـ۶ـ۷ـ۸ـ۱۰ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حسین افشاری
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا آقائی مغانجوقی
اطلاعات بیشتر درباره علی ملک
اطلاعات بیشتر درباره عبداله احسانی
اطلاعات بیشتر درباره