آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ 9778141

آگهی تغییرات

ملی صنایع مس ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۰ آدرس شرکت به تهران خ خالد اسلامبولی خ یازدهم پ ۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت ملی صنایع مس ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان