آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱ 9768172

آگهی تغییرات

صنعتی تولیدی مرتب (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به کدملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعتی تولیدی مرتب

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
عباس وفادار