آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ 9754133

آگهی تغییرات

ایرانی تولید اتومبیل سایپا (شرکت سهامی عام)


باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی جمشید ایمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی نعمت‌اله پوستین‌دوز به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی روح‌اله صمدی‌مله به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی علی ملک به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی علی رستمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره موارد از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره علی رستمی
اطلاعات بیشتر درباره جمشید ایمانی کتک لاهیجانی
اطلاعات بیشتر درباره روح الله صمدی مله
اطلاعات بیشتر درباره علی ملک
اطلاعات بیشتر درباره نعمت اله پوستین دوز