آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ 9744735

آگهی تغییرات

صنایع مس شهیدباهنر (شرکت سهامی عام)


باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۳/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد ذوعلم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی حسین ناجی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا آل‌آقا به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسن سانقه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اردشیر امینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنایع مس شهیدباهنر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا آل آقا
اطلاعات بیشتر درباره حسن سانقه
اطلاعات بیشتر درباره حسین ناجی
اطلاعات بیشتر درباره اردشیر امینی
اطلاعات بیشتر درباره محمد ذوعلم