آگهی اصلاحی در شرکت روغن نباتی ناز اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳ 9598019

آگهی تغییرات

کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان (شرکت سهامی عام)


پیرو آگهی شماره xxx۲ـ ۲۶/۱۱/۸۷ سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال می‌باشد که در آگهی یاد شده پنجاه میلیون درج گردیده که بشرح فوق اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان

اشخاص

عنوان