آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰ 9410687

آگهی تغییرات

داروسازی زهراوی (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت داروسازی زهراوی

اشخاص

عنوان