آگهی تغییرات شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲ 9395531

آگهی تغییرات

مهندسی راه آهن بهین ریل (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرولطفی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره خسرو لطفی زاده