آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ 9390125

آگهی تغییرات

فراورده های نسوز ایران (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره آقای سعید لقمانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو و مدیرعامل آقای حسن شایگان نیا باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای فضل اله سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای سید هوشنگ قادریان باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهد آور شرکت متفقأ با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱.نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲.پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. ۳.پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. ۴.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵.انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. ۶.اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۷.پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۸.اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرا ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار داد های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹.تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰.تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ۱۱.پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فراورده های نسوز ایران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حسن شایگان نیابه
اطلاعات بیشتر درباره حسین ناجی
اطلاعات بیشتر درباره سید هوشنگ قادریان
اطلاعات بیشتر درباره سعید لقمانی
اطلاعات بیشتر درباره امضای فضل اله سبحانی