آگهی انحلال شرکت روانکار صنعت نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۵۱۰۳ 932697

آگهی تغییرات

روانکار صنعت نقش جهان (شرکت سهامی خاص)


برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت فوق منحل اعلام گردید و آرش بنازاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و نشانی محل تصفیه در اصفهان خ باغ دریاچه کوچه شهید کریمیان کوچه علیخانی ساختمان گلستان واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت روانکار صنعت نقش جهان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره آرش بنازاده