آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ 928721

آگهی تغییرات

کشت و صنعت دعبل خزاعی (شرکت سهامی عام)


باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیارد ریال به پانصد میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم ده هزار ریالی از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات یکی از سهامداران افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ مسئول ثبت شرکت های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

اشخاص

عنوان

تبلیغات