آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ 916859

آگهی تغییرات

سیمان ابیک (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی جدید اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و بقیه اعضا در سمت های خود ابقا گردیدند و همچنین حق امضا بقوت خود کمافی السابق باقیست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان ابیک

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره اسفندیار سالاروند

تبلیغات