آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ 904062

آگهی تغییرات

آلومتک (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ محمدرضا علامی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به ش م xxxxxxxxx۲۰ جایگزین علی اکبر سهیلی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردید. بقیه اعضا هیئت مدیره در سمت های خود ابقا گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت آلومتک

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره علی اکبر سهیلی
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا علامی