آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ 885847

آگهی تغییرات

آتیه الوند صنعت و معدن (شرکت سهامی خاص)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ حسین عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی بانک صنعت و معدن بسمت رئیس هیئت مدیره و شیرعلی شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مصطفی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن بسمت عضو هیئت مدیره و پرویز بخشعلی سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت آتیه الوند صنعت و معدن

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره غلام‌رضا مصطفی پور
اطلاعات بیشتر درباره پرویز بخشعلی سلطانی
اطلاعات بیشتر درباره شیرعلی شهریاری