آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷ 881017

آگهی تغییرات

سیمان خاش (شرکت سهامی عام)


به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا لامعی رامندی به کدملیxxxxxxxxx۵ و روزعلی نیک آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ و حسین فاتح به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به ش.مxxxxxxxxx۱۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و علی اصغر گرشاسبی به کدملیxxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان خاش

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حمیدرضا لامعی رامندی
اطلاعات بیشتر درباره حسین فاتح
اطلاعات بیشتر درباره حمید اقبالیان
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی پرتوافکنان
اطلاعات بیشتر درباره مهندس علی اصغر گرشاسبی
اطلاعات بیشتر درباره به جای روزعلی نیک آبادی