آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸ 859484

آگهی تغییرات

بانک قرض الحسنه مهر ایران (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان گلباز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد الیاسی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید ملک پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی پور به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا مصطفی پور به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد.
در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران

اشخاص

عنوان