آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰ 852548

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش م xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به ش م xxxxxxxxx۵۵ شرکت سیمان زنجان به ش م xxxxxxxxx۵۰ شرکت سیمان بجنورد به ش م xxxxxxxxx۰۹ شرکت سیمان دورود به ش م xxxxxxxxx۷۱ ابوالفضل مافی رنجی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و سیمان آبیک به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره ابوالفضل مافی رنجی