آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰ 852408

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)


باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۰/۴/xxx۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان