آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳ 753682

آگهی تغییرات

ارتباطات سیار ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ۱۹/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت ارتباطات سیار ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان