آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۴۳۱۳ 753454

آگهی تغییرات

تولیدی خدماتی توکا سبز (شرکت سهامی خاص)


برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مظفر حاجیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی علیرضا صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی حمید قنبری مبارکه به کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمدرضا کچویان فینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت توکل نسوز شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی جواد محمدی زاده به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا کچویان فینی
اطلاعات بیشتر درباره خسرو لطفی زاده
اطلاعات بیشتر درباره حمید قنبری مبارکه
اطلاعات بیشتر درباره مظفر حاجیان
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا صانعی