آگهی تصمیمات شرکت لیفت تراک سازی سهند سهامی عام شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰ 743068

آگهی تغییرات

مجتمع لیفت تراک سازی سهند (شرکت سهامی عام)


برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تراز نامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت xxx۸۶ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
مشاهده اطلاعات کامل شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
عبداله شفاعت