آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲ 741886

آگهی تغییرات

بیمه ما (شرکت سهامي عام)


باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدعلی پوریزدی و شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شماره ثبت xxx۲۸ با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید تاجیکباغخواص تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲
در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت بیمه ما

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان