آگهی تصمیمات شرکت بولرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۲۰ 739529

آگهی تغییرات

بولر (شرکت سهامی خاص)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بولر هولدینگ به نمایندگی شریف نظام مافی به کدملی xxxxxxxxx۷ و برونو مندلر و آندریاس هرتسوگ و آندریاس فلوکیگر ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ برونو مندلر به سمت رئیس هیئت مدیره، شریف نظام مافی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان شریف نظام مافی و جلال موسوی و آندریاس اپلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت بولر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره شریف نظام مافی
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا خالق