آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدنسهامی عام به شماره ثبت ۲۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ 727777

آگهی تغییرات

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (شرکت سهامی عام)


به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ به موجب احاکم صادره ایوب قنبری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آیته دماوند سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و حسین زارعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا مصطفی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و محسن ابراهیمی جمارانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. ایوب قنبری به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مصطفی پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین زارعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره ایوب قنبری
اطلاعات بیشتر درباره غلام‌رضا مصطفی پور
اطلاعات بیشتر درباره رضا نجات بخش اصفهانی
اطلاعات بیشتر درباره حسین زارعی
اطلاعات بیشتر درباره محسن ابراهیمی جمارانی