آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان(سهامی عام) ثبت شده به ‌شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

آگهی تغییرات

سیمان بهبهان (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ طی نامه وارده xxx۳۳ ـ ۲۲/۵/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.
۱ـ آقایان مرتضی لطفی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره و کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره و حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک بهبهان
817
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان