آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۱۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴ 707435

آگهی تغییرات

شیمیائی پارس پامچال (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت شیمیائی پارس پامچال

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان