آگهی رسمی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ 695710

آگهی تغییرات

سیمان فارس (شرکت سهامی عام)


به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محمد حسن رضایی عراقی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به سمت نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و آقای اسداله نیکفر به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو موظف و آقای مهرزاد پورکریم به نمایندگی از طرف شرکت گچ ماشینی فارس به سمت عضو موظف هیات مدیره و آقای علی اکبر الوندیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند و مقرر گردید حق امضاء چک با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف xxx میلیون ریال به علاوه پرداخت های حقوق و مزایای پرسنلی، مواد اولیه، هزینه های برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود و همچنین حق امضاء سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین حق امضاء اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۲۹ اساسنامه شرکت بشرح پیوست صورتجلسه هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان فارس

اشخاص

عنوان

تبلیغات