آگهی تغییرات شرکت معادن بافقسهامی عام بشماره ثبت ۵۷به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ 664036

آگهی تغییرات

معادن بافق (شرکت سهامی عام)


باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات و تغییرات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی همیار حساب را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، شرکت صنعتی الکترونیکی تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ همچنین بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۴/۹۱ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به نمایندگی آقای یوسف محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محمدخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی بسمت اعضای هیئت مدیره و شرکت نوین آلیاژ سمنان به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت معادن بافق

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مهدی محمدخانی