آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ 655202

آگهی تغییرات

پارس سویچ (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۴/xxx۱ شرکت مزبور که در مورخ۱۴/۰۴/xxx۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای هومن هشی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای شهریار دیلم صالحی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱
شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹
شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان با شناسه ملیxxxxxxxxxxxx
۵ـ دفتر در مورخ۲۰/۰۴/xxx۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۰ ثبت زنجان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت پارس سویچ

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان