آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک ملت سهامی عام بشماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

آگهی تغییرات

بانک ملت (شرکت سهامي عام)


بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۴/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
38077
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان