آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱۰ 574785

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری اقتصاد نوین (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید عبدالحسین ثابت به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ سید حسین سیدشفیعی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ و سعید یاسینی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ و مرتضی داداش به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱/۹۱ سید عبدالحسین ثابت به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید یاسینی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست و نحوه امضاء اوراق و اسناد تعهداورشرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی تا سقف یکصد میلیون ریال به امضاء مشترک مدیرعامل و محمد امیرآبادی همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مرتضی داداش
اطلاعات بیشتر درباره سعید یاسینی
اطلاعات بیشتر درباره سیدحسین سیدشفیعی
اطلاعات بیشتر درباره سیدعبدالحسین ثابت