آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰ 559968

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)


باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۰ احمد لطفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان بجنورد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
احمد لطفی