482229

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (شرکت سهامی عام)


آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا زال پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و حمید مقیم زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و سعید یاسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت اعضا اصلی و شرکت خدمات بیمه پوشش بیمه توسعه بهشهر به سمت اعضا علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۹/۹۰ حمید مقیم زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید یاسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامرضا زال پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره اصغر طهوری
اطلاعات بیشتر درباره حمید مقیم زاده
اطلاعات بیشتر درباره سعید یاسینی
اطلاعات بیشتر درباره غلام‌رضا زال پور