478738

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)


آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
مسعود مبارک