468299

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (شرکت سهامي عام)


آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ بانک ملت شعبه شهید سرافراز پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان