439894

آگهی تغییرات

تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات (شرکت سهامی عام)


آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز
سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ محمدرضا موید به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به جای منوچهر آقایی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اصولی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به جای حسین سطوتی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابراهیم الرحمه اسکوئی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به جای محمدمهدی علایی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. قسمت از اختیارات مندرج در اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک سفته برات در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره ابراهیم الرحمه اسکوئی
اطلاعات بیشتر درباره محمد رضا اصولی تبریزی
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا موید