420008

آگهی تغییرات

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامي عام)


آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان
سهامی عام بشماره ثبت xxx۷۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۹/۹/۹۰ بانک ملی ایران شعبه جلالیه پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه دارویی سبحان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان