401929

آگهی تغییرات

داده پردازی ایران (شرکت سهامي عام)


آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت داده پردازی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان